Voortgezet Speciaal Onderwijs

De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is er voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. De verschillen tussen de leerlingen en daarmee hun mogelijkheden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt zijn groot. Daarom bieden we onderwijs op maat en is onze school aan de Heemradenlaan in 2014 aangepast aan de behoefte van de leerling.

Uitstroomprofielen

In het nieuwe doelgroepenmodel van LECSO worden er 7 uitstroombestemmingen beschreven, waarvan er 5 van toepassing zijn op VSO De Zonnehoek:

  • belevingsgerichte dagbesteding

  • taakgerichte en activerende dagbesteding

  • arbeidsmatige dagbesteding en beschutte arbeid

  • (beschutte) arbeid

  • arbeid met certificaten en MBO

Wij hebben deze uitstroombestemmingen onderverdeeld in 3 stromen om zo komen tot een beredeneerd aanbod

Reguliere stroom

De leerlingen in de reguliere stroom van VSO De Zonnehoek zitten merendeels in de uitstroomprofielen 3 en 4 en zullen in de Bavo klassen worden ingedeeld. Binnen deze stroom is er een doorgaande lijn van het So naar Bavo (Basisvorming) 1,2,3 en uiteindelijk de sectorklassen. In de eerste jaren ligt binnen de reguliere stroom de focus vooral op de cognitieve vakken (zoals taal en rekenen), de focus zal in de loop van de jaren steeds meer gaan liggen op praktische –en werknemersvaardigheden (praktijkvakken, competentiegericht werken binnen het PA-programma en stage).

De sectorklassen:

  • Groen
  • Techniek
  • Horeca en Dienstverlening
  • Kunst en Cultuur

Stage:

De leerlingen in Bavo 2 (14 jaar) zullen beginnen met een interne stage, waarbij ze binnen de veilige setting van de school leren wat stage/werken inhoudt. De leerlingen leren hun taken verantwoordelijk en betrokken uitvoeren. In Bavo 3 (15 jaar) zullen de leerlingen op woensdag snuffelstage gaan lopen, waar ze op 6 externe plekken gaan stagelopen om kennis te maken met de verschillende uitstroomrichtingen en om te ontdekken welke voorkeur zij hebben voor een vervolgstage/werkplek. Deze stage wordt uitgevoerd op beschermde veilige werkplekken van zorginstellingen.

De leerlingen van Bavo 3 zullen dit jaar ook een arbeidskundig onderzoek doorlopen (1 februari), waar gekeken wordt welke arbeidsmogelijkheden de leerling heeft. Aan het eind van jaar maken de leerlingen de keus voor een sector waar zij willen gaan werken/stage lopen. De keuze bepaalt in welke sectorklas de leerling ingedeeld zal worden en in welke sector hij stage gaat lopen. In de sectorklassen zal er een opbouw zijn in stage dagen: 16 jarigen 1 dag in de week, 17 jarigen 2 dagen in de week en 18 jarigen 3 a 4 dagen in de week. In het jaar dat de leerlingen 18 zijn wordt er gezocht naar een uitstroomplek, waar de leerling kan gaan werken. De begeleiding van de stage ligt in de handen van onze stage coördinatoren Arno Diks en Henk Jan Hultink.

Bevo

Naast de reguliere stroom is er binnen het VSO een Bevo stroom. In de Bevo klassen zitten vooral leerlingen uit de uistroomprofielen 1 en 2. Deze leerlingen hebben baat bij een gestructureerde en beschermde omgeving en vragen meer begeleiding van het personeel. Daarom zijn deze klassen een stuk kleiner van omvang en wordt er naast de cognitieve ontwikkeling ook veel aandacht besteed aan de sociale en praktische vaardigheden. De stages van deze leerlingen zullen afgestemd worden op de behoefte en de mogelijkheden van de leerlingen.

Kompass

In de Kompass klassen zitten vooral leerlingen die uitstromen naar eenvoudig werk of een vervolgopleiding.

In deze groep is een plek voor leerlingen die thuiszitten of moeite hebben met naar school gaan maar wel willen leren.

Er wordt in deze klassen gewerkt op een rustige voorspelbare wijze. De leerlingen krijgen onderwijs en begeleiding op maat.

We werken daarmee intensief samen met organisaties die veel kennis hebben van autisme, zoals het Autisme Steunpunt Apeldoorn (www.autismesteunpunt-apeldoorn.nl) en het Maashuis in Apeldoorn.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 2525. We staan u graag te woord.