De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan binnen De Zonnehoek en bestaat uit een ouder- en personeel geleding. Samen vormen zij een actief team dat zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen op De Zonnehoek.

Binnen De Zonnehoek hebben we te maken met een actieve MR. Samen met de directeur wordt gekeken naar de beleidszaken die volgens een jaarplanning aan de orde moeten komen. De directie heeft de taak de MR in te lichten over alle zaken die voor de MR van belang zijn.

De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht wat vastgelegd is in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ (WMS) . Dit is afhankelijk van het onderwerp. Via www.infowms.nl kunt u meer informatie vinden over de WMS.

De MR leden worden gekozen volgens een in het MR regelement vastgestelde procedure. De zittingsduur is minimaal 3 jaar, waarna iemand voor 3 jaar herkozen kan worden. Wij streven er naar om MR leden, zowel ouders en personeel, uit de verschillende afdelingen van De Zonnehoek in de MR te hebben. Via het e-mailadres mr@cso-dezonnehoek.nl kunt u informatie over de MR op vragen.

U kunt hier ons jaarverslag lezen van het schooljaar 2021/2022.

https://vso-dezonnehoek.nl/wp-content/uploads/2023/01/6.-Jaarverslag-MR-2021-1.pdf

 

Leden Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

Mariska Norder (SO)

Wilfred van Valburg (SO)

Barbra Gerlich-Moen (VSO)

Mariska van Valkengoed (VSO)

Personeelsgeleding:

Monique Ypma (SO Voorzitter)

Mili Beltran Vigo (SO Secretaris)

Naomi Barink (VSO) (tot dec. 2023 vervangen door H. Nauta)

Henk-Jan Hultink (VSO)

GMR

Medezeggenschap op bovenschools niveau is geregeld in de vorm van een Platform van Medezeggenschapsraden van de drie scholen van Stichting CSO (GMR). Deze raad is samengesteld uit MR leden van de drie scholen van het CSO, 3 personeelsleden en 3 ouders. Samen met de bestuurder worden beleidszaken op stichtingsniveau besproken en goedgekeurd, of wordt er advies gegeven door de GMR aan de bestuurder. Deze procedures zijn vastgelegd in de WMS. De GMR leden worden gekozen vanuit de MR van de verschillende scholen.

Leden GMR vanuit de Zonnehoek

Oudergeleding:

Barbra Gerlich-Moen

Personeelsgeleding:

Monique Ypma

Anja de Munnik