Samenwerking met ouders/verzorgers

Om onze leerlingen optimaal tot hun recht te laten komen is goed contact met ouders of verzorgers van wezenlijk belang. We wisselen voortdurend informatie uit over de gang van zaken thuis en op school. Dit blijkt ook wel uit het laatste oudertevredenheidsonderzoek. Tevens is er binnen onze school een medezeggenschapsraad actief. Hierin hebben zowel ouders als leerkrachten zitting.

Contactmomenten

Voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers is er een oriëntatie- en/of kennismakingsgesprek. Op school bespreken we het ontwikkelingsperspectief en het leerlingplan met de ouders en leerling (driemaal per jaar). Uiteraard is er ook ruimte voor een persoonlijk gesprek met de directie, intern begeleider of leerkracht . Daarvoor kunt u telefonisch een afspraak maken. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar maken ouders/ verzorgers en het klassenteam kennis met elkaar. We nodigen de ouders/ verzorgers uit voor vieringen, zoals Kerst en/of Pasen. Ook ontmoeten we elkaar op andere momenten zoals sportdagen, de diploma-uitreiking en de jaarlijkse opening van de Fototentoonstelling. De nieuwsbrief verschijnt voor iedere vakantie. Via de schoolapp houden we u regelmatig op de hoogte van wat er in de klas wordt gedaan.

Portfolio

Leerlingen op het VSO hebben een eigen leerlingportfolio. Het portfolio wordt gebruikt om ontwikkelingen tijdens de schoolloopbaan inzichtelijk te hebben. Deze ontwikkelingen bieden perspectief tijdens en bij het verlaten van de school voor het VSO diploma. Het portfolio is namelijk onderdeel van het te behalen diploma, zodra de leerlingen van school gaan.

De leerlingen krijgen (daar waar mogelijk) eigenaarschap voor het aanleveren, onderhouden en presenteren van het eigen portfolio. Dit presenteren gebeurt bijvoorbeeld in de gesprekken met ouders waarin leerlingen vertellen over hun ontwikkelingen en activiteiten waar zij trots op zijn.

We vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers ook betrokken zijn bij dit proces.

Inhoudelijk is het portfolio gevuld met onderwerpen zoals persoonlijke- en groepsopdrachten, praktijkvakken, stages, diploma’s en certificaten. Een leerling leert hierin keuzes maken binnen de thema’s en vult hiermee zijn of haar eigen portfolio.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 2525. We staan u graag te woord.