Beleid2023-11-22T14:58:56+01:00

Beleid

De Zonnehoek is een professionele omgeving voor onze leerlingen. Samen maken we beleid en zijn we verantwoordelijk voor de uitstraling van de school.

Burgerschap en schoolregels

Onder goed burgerschap verstaan we de houding van de leerkrachten, de manier waarop we met elkaar en de leerlingen omgaan. Deze houding is verweven in onze lessen en kenmerkt zich door respect en begrip voor elkaar. Voor leerlingen en leerkrachten moet het een sociaal veilige omgeving zijn. Lessen in burgerschap dragen daaraan bij.

Daarvoor hebben we ook schoolregels opgesteld die we bespreken met onze leerlingen. Bij overtreding van die regels kan de directie maatregelen treffen. Ouders en verzorgers lichten we hierover in. In uitzonderlijke gevallen, als dit leidt tot ontzegging van de toegang of verwijdering, informeren we de leerplichtambtenaar en de inspectie.

Anti-pest beleid.

De Zonnehoek biedt een veilige omgeving waarin elke leerling mag zijn wie hij/zij is. Er heerst een pedagogisch klimaat waarin iedere leerling wordt gekend en waarin fouten gemaakt mogen worden.

Er is structureel aandacht voor het welzijn van alle leerlingen.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan, respectvol omgaan met anderen en voor zichzelf durven opkomen.

Op VSO de Zonnehoek hebben we een actief anti pest beleid. Er is een anti-pest protocol opgesteld waarin beschreven staat wat we doen om pesten tegen te gaan.

De antipestcoördinator van het VSO is Daan van Es.

Burgerservicenummer

Van alle leerlingen moet het Burgerservicenummer (BSN) op school bekend zijn. Dit nummer is nodig om de schoolloopbaan van uw kind te volgen en voor de jaarlijkse 1 oktobertelling.

Klachtenregeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Als u klachten heeft meld ze dan in een vroeg stadium bij de betreffende persoon.

Voor VSO de Zonnehoek kunt u terecht bij:
Everdien de Bruin
Joan Bastiaan

Onze volledige klachtenprocedure vindt u hier.

Veel gestelde vragen

Wat doet u als u een probleem heeft?2020-01-15T18:19:33+01:00

Is er sprake van een vervelende situatie of heeft u een probleem op school? Dan stellen wij het zeer op prijs als u direct contact met ons opneemt. U kunt daarvoor – afhankelijk van de situatie – terecht bij de leerkracht, of de (adjunct-) directeur. Ook kunt u terecht bij onze contactpersonen: Irma Koch, Joan Bastiaan, Marieke Boesveld en Everdien de Bruin. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing en proberen eventueel gemaakte fouten te herstellen. Mocht u er op deze manier niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Het bestuur heeft hiervoor een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Dat is mevrouw Y. Kamsma; zij is werkzaam bij de IJsselgroep te Apeldoorn. U kunt haar daar bereiken via telefoonnummer (088) 0931888 of via haar postadres: mevrouw Kamsma, IJsselgroep, Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn.

Kan ik extra verlof aanvragen?2020-01-15T18:16:54+01:00

Al onze leerlingen zijn leerplichtig. Bij gewichtige omstandigheden kunt u een dag vrij vragen voor uw kind. Op onze website en de schoolapp vindt u een formulier om dat te doen. Kunt u door uw beroep niet met uw gezin op vakantie tijdens de gewone schoolvakanties? Dan kunt u uw kind een keer per jaar maximaal tien schooldagen meenemen op vakantie buiten de gewone schoolvakanties. U moet daarvoor ten minste twee maanden van tevoren een verlofaanvraag indienen bij de directie.

Is er vervoer voor mijn kind geregeld?2020-01-15T18:16:19+01:00

Bij de gemeente waar de leerling woonachtig is, moet een vervoersaanvraag worden ingediend voor het vervoer van de leerling van en naar school. De Commissie voor de Begeleiding adviseert de gemeente of een leerling is aangewezen op aangepast vervoer en kan zo nodig helpen bij het invullen van de vervoersaanvraag. Als een leerling niet zelfstandig naar school kan komen, is vervoer met taxi’s mogelijk. Om de zelfredzaamheid van de leerlingen te vergroten streven wij er wel naar dat leerlingen als het kan zelfstandig naar school komen met de fiets, bromfiets of openbaar vervoer. Als we vinden dat aangepast vervoer niet meer nodig is, dan bespreken we dat met de ouders of verzorgers.

Wat is het protocol voor medisch handelen?2020-01-15T18:15:32+01:00

De medewerkers van de school zijn zeer beperkt bevoegd tot het toedienen van medicijnen of het plegen van eenvoudige medische handelingen. Dit is vastgelegd in het protocol medisch handelen.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 2525. We staan u graag te woord.